REGULAMIN „AKADEMII LIDERA SMART CITY”

 • 1PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg szkolenia pod nazwą „Akademia Lidera Smart City” (dalej: „Akademia”).

 • 2ORGANIZATOR I PARTNERZY

Organizatorem Akademii jest Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160 (02-326), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, NIP 526-02-50-995, REGON 012100784,
z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

Koordynatorem Akademii jest Michał Sobiło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Icon Strategies Michał Sobiło” z siedzibą w Świerczyńcu przy ul. Rolniczej 13 A, wpisaną do CEIDG pod numerem NIP: 6462474126, który działa w imieniu i na zlecenie Organizatora.

Patronem szkolenia jest Związek Miast Polskich.

 • 3 CEL PROJEKTU

Projekt ma charakter badawczo-edukacyjny. Celem Akademii jest budowanie świadomości wśród przedstawicieli polskich samorządów w zakresie najnowszych trendów, technik, technologii i narzędzi budowania miast inteligentnych (smart cities).

 • 4 GRUPA DOCELOWA I REKRUTACJA
 1. W Akademii może wziąć udział łącznie 60 uczestników. Szkolenia w ramach Akademii będą prowadzone w 3 grupach, wszystkie zajęcia odbędą się od 3 października do 14 listopada. Terminy zajęć poszczególnych grup do wyboru Uczestników będą dostępne w formularzu zgłoszeniowym. Limit Uczestników w każdym terminie to nie więcej niż 25 osób. O przyjęciu do poszczególnych grup będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 1. Uczestnikami Akademii mogą być osoby fizyczne, które spełniają następujące kryteria:

– są pracownikami urzędów miast lub organów administracji publicznej;

– pełnią funkcje związane bezpośrednio lub pośrednio z obszarem smart city w mieście

– zgłoszą chęć uczestnictwa w Akademii Lidera Smart City za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.akademialiderasmartcity.pl do dnia 23.09.2022 i otrzymają od przedstawiciela Organizatora informację o zakwalifikowaniu się do Akademii. Warunkiem dokonania zgłoszenia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja a także wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych,

 1. W przypadku zainteresowania przekraczającego limit dostępnych miejsc Organizator podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do Akademii. O zakwalifikowaniu do Akademii decydować będą przedstawiciele Organizatora, biorąc pod uwagę w szczególności kolejność zgłoszeń oraz zapewnienie reprezentacji przedstawicieli wszystkich województw w Akademii. Osoba zakwalifikowana przez przedstawiciela Organizatora do Akademii, staje się jej uczestnikiem (dalej: „Uczestnik”).
 2. Przedstawiciel Organizatora do dnia 28 września 2022 poinformuje osobę, która wyraziła chęć wzięcia udziału w Akademii, czy osoba ta zakwalifikowała się do uczestnictwa w Akademii. Uczestnik otrzyma również informację o dacie w której może wziąć udział w szkoleniu oraz harmonogram zajęć.
 3. W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w zaproponowanym przez Organizatora terminie Uczestnik wnioskuje do Organizatora o zmianę terminu ze wskazanie preferowanego terminu, który to wniosek zostanie uwzględniony pod warunkiem dostępności miejsca w danym terminie.
 • 5ORGANIZACJA /Przebieg AKADEMII
 1. Zajęcia będą odbywać się w formie spotkań online z wykorzystaniem platformy dostarczonej przez Organizatora. Organizator przekaże dostęp do platformy Uczestnikom 5 dni przed rozpoczęciem Akademii.
 2. Organizator zapewnia profesjonalny charakter szkolenia. Zajęcia będą prowadzone przez osoby mające wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie rozwiązań smart city.
 3. Akademia składa się z ośmiu modułów, z których każdy potrwa nie dłużej niż 2 godziny zegarowe. Jednego dnia będą realizowane maksymalnie dwa moduły szkoleniowe nie dłuższe niż 4 godziny zegarowe. Harmonogram zajęć dla każdej grupy oraz tematyka poszczególnych modułów dostępna jest na www.akademialiderasmartcity.pl Tematyka poszczególnych modułów będzie dotyczyć smart city, transformacji cyfrowej miast, zarządzania danymi, zamówień publicznych, zarządzania bezpieczeństwem miasta, mobilności miejskiej.
 4. Organizator zapewnia nieodpłatny udział w szkoleniach oraz dostęp do platformy online.
 • 6 WARUNKI UCZESTNICTWA – ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA
  1. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w całym programie szkoleń zagwarantowanych przez Organizatora, o którym mowa w §5 ust. 3. Nie ma możliwości uczestniczenia tylko w części szkolenia.
 • 7 CERTYFIKATY
 1. Organizator przewiduje wydanie certyfikatów ukończenia szkolenia dla Uczestników. Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa sygnowanego przez kierownika merytorycznego Akademii Lidera Smart City, przedstawicieli Organizatora oraz przedstawicieli Związku Miast Polskich – partnera Akademii, jest udział w co najmniej 7 z 8 modułów. Za udział w każdym module rozumie się partycypację uczestnika w całym module, od rozpoczęcia, do zakończenia spotkania online.
 2. W przypadku odmowy wydania certyfikatu uczestnik ma prawo uzyskać informację na temat przyczyn tejże odmowy od Organizatora.
 • 8 ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU
 1. Uczestnicy przyjmują̨ do wiadomości, że Organizator ma prawo informować́ media oraz opinię publiczną o przebiegu Akademii.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na powielanie i publikowanie swojego wizerunku w celach informacyjnych, promocyjnych oraz sprawozdawczych w ramach realizacji Akademii. Zgoda jest obowiązkowa a jej brak może uniemożliwić udział w prowadzonych zajęciach.
 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Decyzje Organizatora w związku z Akademią i realizacją niniejszego regulaminu, w szczególności w zakresie przebiegu szkolenia, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Organizator informuje o zmianie Uczestników mailowo. Uczestnicy mogą zrezygnować z uczestnictwa w Akademii w przeciągu 7 dni od otrzymania zmian.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Akademii Lidera Smart City pod adresem www.akademialiderasmartcity.pl

Małgorzata Ciechomska

dyrektorka odpowiedzialna za Smart City w Orange Polska

Małgorzata Ciechomska dołączyła do obszaru IoT Orange Polska w 2020 roku, a od roku 2022 odpowiada za cały obszar marketingu i sprzedaży rozwiązań IoT i Smart Cities. Karierę zawodową zaczynała w branży FMCG, gdzie zajmowała stanowiska w obszarach marketingu, sprzedaży i operacji. Pracując w Orange odpowiadała m.in. za trade marketing produktów i analiz z segmentu usług przedpłaconych a następnie kierowała działem operacyjnym. Jest absolwentką Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej i MBA Apsley Business School. Entuzjastka nowych technologii i ich wykorzystania w różnych aspektach funkcjonowania miasta.

Maciej Mazur

ekspert Big Data Orange

Ekspert Big Data z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju spółek z Grupy Orange w sposób organiczny oraz przez akwizycje. Doradza w zakresie rozwoju Big Data oraz Analityki danych klienckich oraz wykorzystania komercyjnych zbiorów danych w tym danych operatorów telekomunikacyjnych.

Andrzej Szarata

WYBITNY EKSPERT ORAZ PRAKTYK W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ MIEJSKĄ

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W 2006 roku obronił pracę doktorską dotyczącą oceny efektywności parkingów przesiadkowych P&R.  W 2013 roku opublikował monografię habilitacyjną dotyczącą modelowania podróży wzbudzonych. W pracy dydaktycznej prowadzi wykłady z zakresu szeroko pojętych zagadnień transportowych i projektowania dróg oraz jest promotorem prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich o tematyce związanej z analizami transportowymi. Autor ponad 100 publikacji naukowych, obejmujących swym zakresem problematykę modelowania podróży i prognozowania ruchu, budowy i eksploatacji modeli symulacyjnych systemu transportowego, badań i analiz ruchu, zachowań komunikacyjnych i problematyki parkowania. Jest autorem lub współautorem ponad 300 prac projektowych oraz był zaangażowany w wiele projektów finansowanych przez UE.


Wykład:
Zrównoważona, inteligentna mobilność miejska

 W ramach wykładu przedstawione zostaną założenia mobilności w obszarach zurbanizowanych oraz metody i narzędzia wspierania zrównoważonego rozwoju systemu transportowego. Szczególna uwaga będzie poświęcona roli danych transportowych w procesie zarządzania mobilnością miejską.

Sergiusz Parszowski

EKSPERT I DORADCA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

Lider zespołu eksperckiego firmy Instin.pl, prezes think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa. Doradca w sprawach zarządzania miastem, bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego, a także wykorzystania danych i informacji oraz nowoczesnych technologii miejskich. Członek zespołów opracowujących koncepcje „smart cities”, przeprowadzających audyty miejskie oraz rozwijających narzędzia informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu miastem. Wśród jednostek samorządowych, dla których realizował projekty i zlecenia są między innymi: Kielce, Przemyśl, Kraków, Siemianowice-Śląskie, Krosno, Rakoniewic, Bolesławiec. Prelegent podczas konferencji i autor publikacji na temat miast inteligentnych.

 Wykład:
Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem miasta w obliczu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych

 W trakcie zajęć zostaną przedstawione wyzwania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców oraz infrastruktury miejskiej, elementy i zasady zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem oraz przykłady i dobre praktyki związane z zastosowaniem technologii.

Bartłomiej Tkaczyk

RADCA O SPECJALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SMART CITY

Radca prawny, partner w LEGALLY.SMART Kancelaria adwokatów i radców prawnych. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz studiów podyplomowych MBA oraz Europejskich Stosunków Finansowo – Ekonomiczno – Prawnych. Wieloletni pracownik administracji publicznej szczebla kierowniczego. Członek rad nadzorczych spółek komunalnych.

Zajmuje się obsługą prawną klientów publicznych, prywatnych oraz stowarzyszeń. Doradca w obszarze wdrażania idei Smart City, prawa zamówień publicznych, posiada doświadczenie w doradztwie w przedsięwzięciach partnerstwa publiczno – prywatnego zarówno po stronie publicznej jak i prywatnej. Autor publikacji w pismach samorządowych.

Wykład: Zamówienia publiczne jako narzędzie wdrażania innowacyjnych rozwiązań miejskich.

 Opis: Wykład będzie dotyczył niestandardowych rodzajów zamówień publicznych, takich jak partnerstwo innowacyjne, dialog konkurencyjny, negocjacje. Uczestnicy poznają tematykę oraz przykłady i dobre praktyki w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Małgorzata Czaja

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA GDYNI
DS. OTWARTYCH DANYCH

Pełnomocnik ds. jakości w WIJHARS w Gdańsku od 2005 roku, od 2016 specjalista ds. Smart City. Odpowiedzialna za inwentaryzację miasta pod kątem inteligentnych rozwiązań, ich integrację oraz poszukiwanie nowych technologii mających wpływ na jakość życia mieszkańców Gdyni.

Inicjatorka pierwszej w Polsce certyfikacji miasta na zgodność z międzynarodowym standardem ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia, a także ISO 37122: Zrównoważone miasta i społeczności – wskaźniki dla inteligentnych miast. 

Wykład:
Miasto otwarte – nowy wymiar danych miejskich
 

W trakcie wykładu uczestnicy zapoznają się z tematem rodzaju i źródeł danych miejskich oraz zdobędą wiedzę jak dokonać remanentu danych w jednostkach samorządowych. Ważnym elementem wykładu będzie wiedza na temat zastosowania danych miejskich oraz zasad publikacji i możliwości wizualizacji danych miejskich.

Łukasz Dąbrówka

EKSPERT DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYSAMORZĄDOWEJ ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

Certyfikowany facylitator APMG, mediator, trener HRD BP, coach MLC. Doradca strategiczny w Związku Miast Polskich w zakresie współpracy międzysektorowej i międzysamorządowej. Od ponad 12 lat związany aktywnie w procesy wsparcia rozwoju lokalnej społeczności, dialogu, partycypacji. Prowadzi konsultacje, facylitacje, moderacje spotkań w ramach działań realizujących rozwój współpracy lokalnych interesariuszy. Projektuje i wdraża programy rozwoju partycypacji i dialogu lokalnych społeczności oraz wspierania ich w generowaniu rozwiązań w sytuacjach konfliktów.  Współtworzy dokumenty strategiczne, konsultacje społeczne dla samorządów i społeczności lokalnych. Realizował projekty międzynarodowe w ramach programu Leonardo da Vinci w zakresie opracowywania nowych metod wzmacniania kompetencji zawodowych. 

Pasjonat i praktyk rozwoju a przede wszystkim wykorzystania technologii cyfrowych we wzmacnianiu efektywności organizacji, partnerstw oraz społeczności lokalnej. 
  
 

Wykład:

Miasto jako platforma współpracy – administracja, społeczność, nauka, biznes. Partycypacja społeczna angażująca mieszkańców.

Szymon Ciupa

EKSPERT DS. SMART CITY ZWIĄZKU MIAST POLSKICH KOORDYNATOR MERYTORYCZNY

Ekspert ds. smart city i geoinformacji. Autor bloga o miastach inteligentnych www.smartcity-expert.eu. Ekspert ds. smart city Związku Miast Polskich. Ekspert grupy strategicznej Urban Lab Rzeszów. Dyrektor ds. strategii w Smart Factor. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu smart city, m.in.  w obszarze wykorzystania cyfrowych danych miejskich w zarządzaniu, projektowania i rozwoju systemów i usług smart city. Realizował projekty z zakresu smart city, geoinformacji, zrównoważonego rozwoju oraz e-administracji dla wielu polskich miast oraz instytucji.  

Współautor podręcznika dla samorządów „Zarządzanie danymi w miastach”. Wykładał m.in. na UAM w Poznaniu oraz UJK w Kielcach. 

Certyfikowany kierownik projektów (PMP). 

Wykład:

Wprowadzenie do miasta inteligentnego. Transformacja cyfrowa miast i zarządzanie danymi.

Tematem wykładu będzie wprowadzenie do miasta inteligentnego. Uczestnicy przejdą przez cały proces transformacji w miasto inteligentne – od diagnozy (gdzie jesteśmy?) i wizję (gdzie chcemy być?) po wdrażanie, reformę usług miejskich i budowę wartości, z korzyścią dla miasta i jego mieszkańców. Poznamy przykłady i dobre praktyki w tym zakresie oraz ekosystem otwartych danych miejskich.